Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Feel Good Fitness Factory ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Feel Good Fitness Factory en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Begrippen

Activiteit(en): Fitness, (Small) group training, personal training, pilates,

piloxing, boksen, yoga, voeding, coaching

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met de

organisatie voor beoefening van sport/bewegingsactiviteiten.

In deze voorwaarden wordt de hij-vorm gebruikt. Waar 'hij'

staat kan ook 'zij' gelezen worden; waar 'hem' staat kan

ook 'haar' gelezen worden.

Inschrijfformulier Formulier waar de deelnemer haar NAW gegevens volledig en

naar waarheid dient in te vullen en de gewenste

abonnementsvorm kan aangeven. Het inschrijfformulier is

tevens de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn.

Organisatie: Feel Good Fitness Factory.

(Personal) Trainer(s)/Coach: De persoon die namens de organisatie de training begeleidt.

Ziekte: Elk proces in het lichaam, dat een schadelijke invloed heeft op

de werking van (weefsels in) het lichaam, waardoor het

functionele evenwicht van lichaam en geest wordt verstoord en

een reactie tot herstel van dit evenwicht als gevolg heeft.

Artikel 2: Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige activiteiten van de

organisatie.

Artikel 3: Inschrijving

a) Inschrijving geschiedt door het volledig in vullen van het inschrijfformulier via de Sportbit

app of website. Hiervoor staat een link op de website van de Feel Good Fitness Factory.

b) Bij een wijziging van de inschrijf- en/of adresgegevens is de deelnemer zelf

verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane

kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de

deelnemer.

c) De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden als strikt vertrouwelijk behandeld en

worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens zullen niet

Feel Good Fitness Factory | Emmastraat 36b | 1213 AJ Hilversum

KvK 71301275 | BTW nummer | IBAN

www.feelgoodfitnessfactory.nl

voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. De organisatie

behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken om informatie omtrent de

organisatie te verzenden en promotiedoeleinden na voorafgaande, schriftelijke

toestemming van de deelnemer.

d) De organisatie raadt aan om vooraf aan de inschrijving een arts te raadplegen. Blessures

en/of andere beperkingen dienen voor inschrijving aan de personal trainer te worden

vermeld. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer volledig

gezond te zijn om deel te nemen aan de activiteiten.

e) Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de huisregels van de

organisatie te allen tijde na te leven en is zich er van bewust dat bij herhaaldelijke

overtreding van de huisregels (wangedrag) de organisatie hem de toegang kan weigeren

(zie artikel 6 van deze voorwaarden). De organisatie behoudt zich het recht voor deze

huisregels te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4: Abonnementen

a) De verschillende abonnementsvormen staan op de website van de organisatie vermeld.

b) De 10-rittenkaart is gedurende 6 maanden geldig. De deelnemer kan zelf bepalen

wanneer hij de 10 lessen volgt. In- en uitschrijving voor de lessen dient te allen tijde via

de Sportbit app/website te gebeuren. In- en uitschrijven via andere door de organisatie

gebruikte media is, behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie, niet

toegestaan. Gegeven toestemming wordt niet geacht doorlopend te zijn gegeven. Elke

afwijking behoeft aparte toestemming. Alle kosten die voortvloeien uit een incorrecte inen/

of uitschrijving kunnen op de deelnemer worden verhaald.

c) De overige abonnementen worden geacht te zijn aangegaan voor drie maanden en zijn

daarna maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één

kalendermaand (zie artikel 6 van deze voorwaarden).

d) Bij ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich tot het betalen

van het verschuldigde abonnementsgeld tot het einde van het abonnement (zie artikel 6

van deze voorwaarden).

e) Elke deelname aan een activiteit kan slechts na voorafgaande inschrijving plaatsvinden.

Artikel 5: Tarieven

a) De actuele tarieven staan vermeld op de website.

b) De organisatie behoudt zich het recht voor de tarieven naar boven bij te stellen zonder

dat de deelnemer hiervoor vooraf apart in kennis gesteld hoeft te worden.

c) Betaling van de dagkaart en de 10-rittenkaart dient vooraf volledig te worden voldaan via

iDeal.

Feel Good Fitness Factory | Emmastraat 36b | 1213 AJ Hilversum

KvK 71301275 | BTW nummer | IBAN

www.feelgoodfitnessfactory.nl

d) Betaling per maand geschiedt door automatische (maandelijkse) incasso. De deelnemer

dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo is voor automatische incasso.

e) Bij in gebreke blijven van betaling, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang

tot de activiteit te ontzeggen totdat de betaling ontvangen en verwerkt is.

f) Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 6: Ziekmelding

a) Indien de deelnemer een afspraak niet kan nakomen wegens ziekte of beperking, dient

dit:

- Bij Personal Training minimaal 24 uur vooraf aan de organisatie te worden

medegedeeld. Indien de deelnemer dit nalaat worden de kosten van de activiteit

niettemin in rekening gebracht.

- Bij groepslessen dient te worden uitgeschreven op de gebruikelijke wijze net als de

inschrijving.

b) In geval van langdurige ziekte of beperking is het mogelijk de activiteiten op te schorten

(bevriezen) indien de deelnemer een verklaring van een erkende arts of specialist

overlegd. Opschorting is mogelijk gedurende maximaal drie maanden met ingang van de

eerste dag van de kalendermaand na ontvangst van de verklaring van een erkende arts of

specialist.

c) Opschorting kan nimmer met terugwerkende kracht.

d) Restitutie van reeds betaalde (losse) lessen is nimmer mogelijk.

Artikel 7: Opzegging

a) Opzegging geschiedt via de Sportbit app/ website met inachtneming van een

opzegtermijn van één kalendermaand opzegtermijn wat inhoudt dat de opzegging

minstens één maand voor verlenging van het abonnement schriftelijk opgezegd dient te

zijn.

b) Van een correcte opzegging wordt altijd een bevestiging gestuurd.

c) Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande betalingen

onverminderd verschuldigd en dienen direct te worden voldaan. Hetzelfde geldt voor

betalingen die na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

d) Ongeacht het wel of niet volgen van de personal training of small group fitness blijft de

deelnemer verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen.

Feel Good Fitness Factory | Emmastraat 36b | 1213 AJ Hilversum

KvK 71301275 | BTW nummer | IBAN

www.feelgoodfitnessfactory.nl

e) De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag deelnemers te

weigeren en abonnementen per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling

van het resterende abonnementsgeld onverminderd blijft.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

a) Ieder gebruik van de diensten van de organisatie geschiedt geheel voor eigen risico. De

organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lichamelijk dan wel

geestelijk lijdt door het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal

trainer gegeven instructies noch voor enige andere schade die de deelnemer lichamelijk

dan wel geestelijk lijdt.

b) Voor elke activiteit geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting door de

organisatie. De organisatie voert de activiteiten uit naar beste inzicht, deskundigheid en

vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De organisatie kan nimmer

aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten dat wil zeggen dat de

organisatie geen garanties geeft ten aanzien van het succes en welslagen van de

activiteiten noch voor de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het door de

deelnemer gestelde doel. De trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor

eigen risico opgevolgd.

c) De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel

direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden.

Artikel 9: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

a) De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen

indien nakomen blijvend onmogelijk is geworden door overmacht, calamiteiten,

surseance van betaling of faillissement.

b) De organisatie houdt behoudt zich het recht voor het pand te sluiten voor een maximum

van 14 dagen per jaar met uitzondering van erkende feestdagen, zonder restitutie van

abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Alle modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s,

opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en overige instrumenten die

ontwikkeld en/of toegepast worden door de organisatie voor de uitvoering van de

activiteiten, zijn en blijven eigendom van de organisatie. Publicatie of andere vormen van